معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

مدرسه بهاره مرکز مالکیت فکری
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۱:۰۷

مدرسه بهاره مرکز مالکیت فکری

فراخوان کارگاه ثبت اختراع
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۹:۳۳

فراخوان کارگاه ثبت اختراع