معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

سلسله کارگاه های مالکیت فکری
۰۴ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۴

سلسله کارگاه های مالکیت فکری

سلسله کارگاه های پژوهشی
۰۴ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۲:۴۶

سلسله کارگاه های پژوهشی

مدرسه زمستانه فناوری
۲۷ دی ۱۴۰۱ | ۰۸:۲۷

مدرسه زمستانه فناوری

فراخوان جذب هیات علمی پژوهشی
۱۲ آذر ۱۴۰۱ | ۱۳:۰۱

فراخوان جذب هیات علمی پژوهشی