پرسش‌های متداول


دانشگاه علوم پزشکی اراک چند مرکز تحقیقات دارد و اسامی آنها چیست؟

دارای سه مرکز تحقیقات می باشد:

1-مرکزتحقیقات طب سنتی و مکمل (موافقت اصولی)

2-مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی (موافقت قطعی)

3-مرکز تحقیقات بیماری های عفونی (موافقت قطعی)

کلید واژه ها: مراکز تحقیقاتی

 سقف تفویض ­اختیار بودجه درمراکزتحقیقاتی چگونه است؟

1-مرکزتحقیقات طب سنتی و مکمل تا سقف 80 میلیون ریال

2-مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی تا سقف 100 میلیون ریال

3-مرکز تحقیقات بیماری های عفونی تا سقف 80 میلیون ریال

کلید واژه ها: تفویض اختیار مراکز تحقیقاتی