اعضای شورا پژوهشی

تعداد بازدید:۹۵۲

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

۱

دکتر فاطمه سیف

دکتری فیزیک پزشکی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

۲

دکتر مهدی اصغری

دکتری بهداشت حرفه‌ای

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت

۳

دکتر شراره خسروی

دکتری پرستاری

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری

۴

دکتر حسین فتح اله زاده

دندان‌پزشک

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده دندانپزشکی

۵

دکتر فاطمه قهرمانی

دکتری فیزیک پزشکی

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی

۶

دکتر میلاد غلامی

دکتری ژنتیک پزشکی

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی

۷

زینب بهشتی

کارشناسی ارشد توان‌بخشی

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده توان‌بخشی

۸

دکتر احمد امانی

پزشک عمومی

کارشناس پژوهش

۹

رسول نجفی

کارشناسی ارشد آمار زیستی

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی

۱۰

عارف کمانی

دانشجوی دندانپزشکی

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی

آخرین ویرایش۰۷ بهمن ۱۳۹۹