اعضای شورای مرکزی

تعداد بازدید:۲۳۲

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

دانشکده

۱

نیلوفر کاظم خانلو

رادیولوژی

پیراپزشکی

۲

ناهید صفی خانی قلی زاده

کارشناسی علوم تشریح

پزشکی

۳

مهدی حمزه توفیق

کارشناسی اتاق عمل

پرستاری

۴

معصومه گرشاسبی

ارشد

پرستاری

۵

محمدرحیمی

پزشکی

پزشکی

۶

فرزان بیگی

پزشکی

پزشکی

۷

فائزه امیر پور

کارشناسی اتاق عمل

پرستاری

۸

شادی شمسی

رادیولوژی

پیراپزشکی

۹

سعید محمدی

پزشکی

پزشکی

۱۰

مهدیه مؤذنی

بهداشت عمومی

بهداشت

۱۱

احمدرضا محمدی

دندانپزشکی

دندانپزشکی

۱۲

مهسا نقاش پور

ارشد علوم تشریح

پزشکی

۱۳

عارف کمانی (دبیر)

دندانپزشکی

دندانپزشکی

۱۴

بهاره صفریان

کارشناسی مامایی

پزشکی

۱۵

امیرحسین موسوی

پزشکی

پزشکی

۱۶

امیرعباس فرید پور

پزشکی

پزشکی

۱۷

امین نورایی پور

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۳۹۹