دستورالعمل شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت (HSR)

تعداد بازدید:۱۶

دستورالعمل شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت (HSR)

مقدمه:

به منظور هدفمند نمودن پژوهش در نظام سلامت و نظارت بر اجرای این نوع پژوهش، شورای سیاستگذاری پژوهش نظام سلامت به عنوان زیر مجموعه ای از شورای پژوهشی دانشگاه با اهداف ذیل در هر دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور تشکیل می گردد:

 

ماده 1- اهداف

1- هدف‌مند کردن پژوهش‌های حیطه H.S.R.
2-افزایش کمی و کیفی پژوهش در نظام سلامت
3- ارتقاء کیفیت تحقیقات در نظام سلامت
4- بسترسازی برای کاربرد نتایج پژوهش‌های حیطه H.S.R.
5- استفاده بهینه از نتایج به دست آمده پژوهش‌های حیطه H.S.R.

ماده 3- شرح وظایف و محدوده اختیارات شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت

۱ - تعیین اولویتهای تحقیقاتی در حیطه H.S.R.

۲ - اطلاع رسانی مکتوب اولویتهای تحقیقاتی به کلیه ذی‌نفعان دستگاه

۳ - بررسی و تصویب طرحهای ارائه شده با توجه به اولویتهای تحقیقاتی

تبصره 1- اولویتهای تحقیقاتی بایستی با استفاده از اطلاعا ت موجود، نظرات صاحب‌نظران و نیاز سنجی و بر اساس شاخص هایی مانند درجه شدت، وسعت و فوریت مشکل، مقبولیت سیاسی، قابلیت اجرا، زمان اجرا، قابلیت بهره وری و تعمیم نتایج و مسائل اخلاقی تعیین گردد.

تبصره 2- طرح های پیشنهادی در صورتی تصویب خواهند شد که پیش بینی مداخلات لازم جهت حل مشکل را ارائه و دارای برنامه ارزشیابی جهت بررسی مداخله انجام شده و تاثیر آن را داشته باشند.

تبصره 3-نحوه استفاده از نتایج و همچنین استفاده کنندگان از نتایج در طرح پیشنهادی توسط ارائه دهنده طرح بایستی مشخص شده باشد.


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۲ خرداد ۱۴۰۰