آیین نامه‌ها و فرم‌ها- ایین نامه ها و دستورالعمل ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه نامه حمایت از هسته‌های دانشجویی مسئله محور (طرح شهید احمدی روشن)ایین نامه ها و دستورالعمل ها
شیوه نامه راه اندازی و فعالیت هسته‌های پژوهشیایین نامه ها و دستورالعمل ها
فرم دانشجوی نمونهایین نامه ها و دستورالعمل ها
چک لیست امتیاز دهی پژوهشکر برتر دانشگاهیایین نامه ها و دستورالعمل ها
هدف از پزشک پژوهشگرایین نامه ها و دستورالعمل ها
امتیاز بندی شاخص های ارزشیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشورایین نامه ها و دستورالعمل ها
دستور العمل های طرح های تحقیقاتیایین نامه ها و دستورالعمل ها
چک لیست نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگرایین نامه ها و دستورالعمل ها
برنامه آموزش پزشک پژوهشگرایین نامه ها و دستورالعمل ها
آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشورایین نامه ها و دستورالعمل ها
آیین نامه پزشک پژوهشگرایین نامه ها و دستورالعمل ها
دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگرایین نامه ها و دستورالعمل ها