اعضای شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۱۴۱۴
اعضای شورای پژوهشی
           اعضا شورا پژوهشی کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اراک  

 

 

نام و نام خانوادگی

       پست اجرایی

سمت

 1  خانم دکتر فاطمه سیف     عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی رئیس شورا
 2  خانم دکتر آمنه یعقوب زاده   عضو هیات علمی دانشکده پرستاری عضو شورا
 3  آقای دکتر سید سعید حسنی   عضو هیات علمی دانشکده پیرا پزشکی        عضو شورا
 4  آقای دکتر سعید پژوهان   عضو هیات علمی دانشکده پزشکی عضو شورا
 5  آقای دکتر مهدی اصغری   عضو هیات علمی دانشکده بهداشت عضو شورا
 6  آقای دکتر بهروز کریمی   عضو هیات علمی دانشکده بهداشت عضو شورا
 7 خانم دکتر مریم محبی نیا   عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی عضو شورا
 8 سرکار خانم سیده زینب بهشتی   عضو هیات علمی دانشکده توانبخشی عضو شورا
 9 سرکار خانم نفیسه فاضلی   کارشناس پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی عضو شورا
10  آقای امیرحسین موسوی   دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی عضو شورا

                                                         

کلید واژه ها: کمیته ها و شوراها کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت تحقیقات و فناوری علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۴۰۲