آئین نامه ها و دستورالعمل های کمیته تحقیقات دانشجویی

تعداد بازدید:۴۴۵

شیوه نامه حمایت از هسته‌های دانشجویی مسئله محور (طرح شهید احمدی روشن)

شیوه نامه راه اندازی و فعالیت هسته‌های پژوهشی

فرم دانشجوی نمونه

امتیاز بندی شاخص های ارزشیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر

کلید واژه ها: کمیته تحقیقات دانشجویی آئین نامه های کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۸ تیر ۱۴۰۲