کارشناسان

تعداد بازدید:۴۵۵

کارشناسان مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات در سه حوزه کارشناسان طرح های تحقیقاتی، کارشناسان پایان نامه ها و کارشناسان مالی فعالیت می نمایند.

کلید واژه ها: پایان نامه ها طرح های تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فناوری علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲