مطالب مرتبط با کلید واژه

طرح های تحقیقاتی


کارشناسان

کارشناسان مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات در سه حوزه کارشناسان طرح های تحقیقاتی، کارشناسان پایان نامه ها و کارشناسان مالی فعالیت می نمایند.