تاریخچه جشنواره رازی

تعداد بازدید:۲۰۷

تاریخچه

بیست و هفتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

در تاریخ 25 بهمن ماه 1400 در سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی با حضور معاون اول محترم ریاست جمهوری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، برگزیدگان حقیقی و حقوقی، برگزار گردید. در این دوره از مجموع 496 شرکت‌کننده، 319 نفر محقق، 128 نفر محقق جوان و دانشجو و 37 نفر پژوهش برتر بودند. برگزیدگان این دوره شامل 6 نفر محقق، 2 مخترع، 3 محقق جوان، 4 پژوهش کاربردی برتر و از نهادهای حقوقی، 3 دانشگاه علوم پزشکی در حوزه تحقیقات، 4 مرکز رشد و فناوری، 6 مرکز تحقیقاتی، 4 کمیته تحقیقات دانشجویی، 2 نشریه علمی پژوهشی مصوب علوم پزشکی، 1 شرکت دانش بنیان و یک سازمان غیر دولتی حامی پژوهش که مورد تقدیر قرار گرفتند.


بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

در تاریخ 22 دی ماه 1399 در سالن همایش های امام جواد(ع) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، برگزیدگان حقیقی و حقوقی، برگزار گردید. در این دوره از مجموع 207 شرکت‌کننده، 98 نفر محقق، 105 نفر محقق جوان و دانشجو، و 4 نفر پژوهش برتر بودند. برگزیدگان این دوره شامل 6 نفر محقق و از نهادهای حقوقی، 3 دانشگاه علوم پزشکی در حوزه تحقیقات، 4 دانشگاه علوم پزشکی برتر در حوزه مراکز رشد، 6 مرکز تحقیقاتی، 3 کمیته تحقیقات دانشجویی و 2 نشریه علمی پژوهشی مصوب علوم پزشکی و 2 شرکت در حوزه ابداعات، اختراعات و فناوری که مورد تقدیر قرار گرفتند.


بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

 در تاریخ 23 دی ماه 1398 در سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی ایران پزشکی با حضور وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، برگزیدگان حقیقی و حقوقی، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران، محققین جوان و دانشجوی علوم‌پزشکی کشور برگزار گردید. در این دوره از مجموع 197 شرکت‌کننده، 105 نفر محقق، 89 نفر محقق جوان و دانشجو، و 3 نفر پژوهش برتر بودند. برگزیدگان این دوره شامل 6 نفر محقق، 2 نفر محقق جوان و 3 پژوهش برترو از نهادهای حقوقی، 3 دانشگاه علوم پزشکی، 3 دانشگاه علوم پزشکی برتر در حوزه مراکز رشد، 6 مرکز تحقیقاتی، 3 کمیته تحقیقات دانشجویی و 2 نشریه علمی پژوهشی مصوب علوم پزشکی و 1 شرکت دانش بنیان و 1 سازمان غیر دولتی حامی پژوهش که مورد تقدیر قرار گرفتند.


بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

در تاریخ 24 دی ماه 1397 در سالن امام جواد(ع) ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور معاون اول محترم ریاست جمهوری، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون محترم علمی ریاست جمهوری، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، برگزیدگان حقیقی و حقوقی، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران، محققین جوان و دانشجوی علوم‌پزشکی کشور برگزار گردید. در این دوره از مجموع 145 شرکت‌کننده، 84 نفر محقق، 60 نفر محقق جوان و دانشجو، و 1نفر پژوهش برتر بودند. برگزیدگان این دوره شامل 7 نفر محقق، 3 نفر محقق جوان و از نهادهای حقوقی، 3 دانشگاه علوم پزشکی، 3 دانشگاه علوم پزشکی برتر در حوزه فناوری سلامت، 6 مرکز تحقیقاتی، 3 کمیته تحقیقات دانشجویی و 2 نشریه علمی پژوهشی مصوب علوم پزشکی، 1 شرکت دانش بنیان و 1 سازمان غیردولتی حامی پژوهش که مورد تقدیر قرار گرفتند.


بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

در تاریخ 25 دی ماه 1396 در سالن همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور معاون اول محترم ریاست جمهوری، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، برگزیدگان حقیقی و حقوقی، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران، محققین جوان و دانشجوی علوم‌پزشکی کشور برگزار گردید. در این دوره از مجموع 246 شرکت‌کننده، 128 نفر محقق، 106 نفر محقق جوان و دانشجو، 3 نفر محقق ایرانی مقیم خارج از کشور و 9نفر پژوهش برتر بودند. برگزیدگان این دوره شامل 8 نفر محقق، 1 نفر محقق جوان، 2 نفر پژوهش برتر و از نهادهای حقوقی، 3 دانشگاه علوم پزشکی، 1 پژوهشکده علوم پزشکی، 6 مرکز تحقیقاتی، 3 کمیته تحقیقات دانشجویی و 2 نشریه علمی پژوهشی مصوب علوم پزشکی که مورد تقدیر قرار گرفتند.


بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

در تاریخ 28 دی ماه 1395 در سالن همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور معاون اول محترم ریاست جمهوری، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، برگزیدگان حقیقی و حقوقی، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران، محققین جوان و دانشجوی علوم‌پزشکی کشور برگزار گردید. در این دوره از مجموع 242 شرکت‌کننده،1مورد مربوط به سازمان غیردولتی حامی پژوهش، 137 نفر محقق،4 نفر پژوهش برتر، 3 نفر محقق ایرانی مقیم خارج از کشور، 98 نفر محقق جوان و دانشجو بودند. برگزیدگان این دوره شامل 8 نفر محقق، 2 نفر محقق جوان، 1 نفر پژوهش برتر و از نهادهای حقوقی، 3 دانشگاه علوم پزشکی، 1 مؤسسه تحقیقاتی، 6 مرکز تحقیقاتی، 4 کمیته تحقیقات دانشجویی، 3 نشریه علمی پژوهشی مصوب علوم پزشکی و 1 سازمان غیر دولتی حامی پژوهش بودند که مورد تقدیر قرار گرفتند.


بیست و یکمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

در تاریخ 28 دی ماه 1394 در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهیدبهشتی با حضور رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون محترم علمی ریاست جمهوری، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، برگزیدگان حقیقی و حقوقی، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران، محققین جوان و دانشجوی علوم‌پزشکی کشور برگزار گردید. در این دوره از مجموع 229 شرکت‌کننده 1مورد مربوط به سازمان غیردولتی حامی پژوهش، 109 نفر محقق،3 نفر پژوهش برتر، 2 نفر محقق ایرانی مقیم خارج از کشور، 65 نفر محقق جوان و دانشجو بودند. برگزیدگان این دوره شامل 9 نفر محقق، 2 نفر محقق جوان، 1 نفر پژوهش برتر و از نهادهای حقوقی، 3 دانشگاه علوم پزشکی، 6 مرکز تحقیقاتی، 3 کمیته تحقیقات دانشجویی، 4 نشریه علمی پژوهشی مصوب علوم پزشکی و 1 سازمان غیر دولتی حامی پژوهش بودند که مورد تقدیر قرار گرفتند.


بیستمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

در تاریخ 22 دی ماه 1393 در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهیدبهشتی با حضور مسئول محترم دفتر ریاست جمهوری، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، برگزیدگان حقیقی و حقوقی، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران، محققین جوان و دانشجوی علوم‌پزشکی کشور برگزار گردید. در این دوره از مجموع 676 شرکت‌کننده 8 مورد مربوط به سازمان غیردولتی حامی پژوهش، 304 نفر محقق،18 نفر پژوهش برتر، 8 نفر محقق ایرانی مقیم خارج از کشور، 338 نفر محقق جوان و دانشجو بودند. تعداد کل برگزیدگان این دوره شامل 13 نفر محقق، 6 نفر محقق جوان، 4 نفر محقق دانشجو، و از نهادهای حقوقی، 3 دانشگاه علوم پزشکی، 6 مرکز تحقیقاتی، 3 کمیته تحقیقات دانشجویی، 4 نشریه علمی پژوهشی مصوب علوم پزشکی و 1 موسسه غیر دولت حامی پژوهش می‌باشد. 


نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

در تاریخ 22 دی ماه 1392 در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهیدبهشتی با حضور مقام محترم ریاست جمهوری، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس محترم کمیسیون ملی آیسسکو، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، برگزیدگان حقیقی و حقوقی، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران، محققین جوان و دانشجوی علوم‌پزشکی کشور برگزار گردید. در این دوره از مجموع 634 شرکت‌کننده 22 مورد مربوط به سازمان غیردولتی حامی پژوهش، 303نفر محقق،18 نفر پژوهش برتر، 6 نفر محقق ایرانی مقیم خارج از کشور، 303 نفر محقق جوان و دانشجو بودند. تعداد کل برگزیدگان این دوره شامل 18 نفر محقق، 7 نفر محقق جوان، 2 نفر محقق دانشجو، و از نهادهای حقوقی، 3 دانشگاه علوم پزشکی، 6 مرکز تحقیقاتی، 1 مرکز رشد وفناوری، 3 کمیته تحقیقات دانشجویی، 4 نشریه علمی پژوهشی مصوب علوم پزشکی می‌باشد.


هجدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

در تاریخ 25 دی ماه 1391 در مرکز همایش‌‌های بین‌المللی دانشگاه شهیدبهشتی با حضور مقام محترم ریاست جمهوری، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس محترم کمیسیون ملی آیسسکو، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، برگزیدگان حقیقی و حقوقی، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران، محققین جوان و دانشجوی علوم‌پزشکی کشور برگزار گردید. در این دوره از مجموع 845 شرکت‌کننده 12 مورد مربوط به سازمان غیردولتی حامی پژوهش، 427 نفر محقق، 53 نفر پژوهش برتر، 21 نفر محقق ایرانی مقیم خارج از کشور، 332 نفر محقق جوان و دانشجو بودند. تعداد کل برگزیدگان این دوره 54 مورد شامل 24 نفر محقق، 6 نفر محقق جوان، 1 نفر محقق ایرانی مقیم خارج از کشور، 3 نفر پژوهش برتر و از نهادهای حقوقی 3 دانشگاه علوم پزشکی، 8 مرکز تحقیقاتی، 1 مرکز رشد فناوری، 3 کمیته تحقیقات دانشجویی، 4 نشریه علمی پژوهشی مصوب و یک سازمان غیردولتی حامی پژوهش می‌باشد.


هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

در تاریخ 27 دی ماه 1390 در مرکز همایش‌‌های بین‌المللی دانشگاه شهیدبهشتی با حضور مقام محترم ریاست جمهوری، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس محترم بنیاد ملی نخبگان، رئیس محترم کمیسیون ملی آیسسکو، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برگزیدگان حقیقی و حقوقی، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران، محققین جوان و دانشجوی علوم پزشکی کشور برگزار گردید در این دوره از 825 شرکت‌کننده 6 مورد مربوط به سازمان غیردولتی حامی پژوهش، 499 نفر محقق، 50 نفر پژوهش برتر ، 13 نفر محقق مقیم خارج ، 111 نفر محقق جوان و 152 نفر محقق دانشجو بودند تعداد کل برگزیدگان این دوره 63 مورد شامل 24 نفر محقق، 8 نفر محقق جوان، 7 نفر محقق دانشجو، 4 نفر پژوهش برتر و از نهادهای حقوقی 3 دانشگاه علوم پزشکی، 8 مرکز تحقیقاتی، 1 مرکز رشد فناوری، 3 کمیته تحقیقات دانشجویی، 4 نشریه علمی پژوهشی مصوب و یک سازمان غیردولتی حامی پژوهش می‌باشد.


شانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

در تاریخ 20 دی ماه 1389 در مرکز همایش‌‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با حضور مقام محترم ریاست جمهوری، معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس محترم بنیاد ملی نخبگان، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برگزیدگان حقیقی و حقوقی، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران و محققین جوان و دانشجوی علوم پزشکی کشور برگزار گردید در این دوره از 660 شرکت‌کننده 8 مورد مربوط به سازمان غیردولتی حامی پژوهش، 451 نفر محقق، 13 نفر پژوهش برتر ، 1 نفر محقق از آیسسکو ، 6 نفر محقق مقیم خارج ، 83 نفر محقق جوان و 106 نفر محقق دانشجو بودند تعداد کل برگزیدگان این دوره 65 مورد شامل یک نفر برگزیده افتخاری (شهید دکتر مجید شهریاری)، 28 نفر محقق، 7 نفر محقق جوان، 8 نفر محقق دانشجو و از نهادهای حقوقی 3 دانشگاه علوم پزشکی، 8 مرکز تحقیقاتی، 4 مرکز رشد فناوری، 3 کمیته تحقیقات دانشجویی، 3 نشریه علمی پژوهشی مصوب و یک سازمان غیردولتی حامی پژوهش می‌باشد.


پانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

در تاریخ 20 دی ماه 1388 در مرکز همایش‌‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با حضور معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان، برگزیدگان حقیقی و حقوقی، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران و محققین جوان و دانشجوی علوم پزشکی کشور برگزار گردید. در این دوره از 412 شرکت‌کننده 4 مورد مربوط به سازمان‌ها، 234 نفر محقق، 57 نفر محقق جوان ، 101 نفر محقق دانشجو، 13 نفر محقق مقیم خارج از کشور و 3 نفر در بخش پژوهش برتر بودند. تعداد کل برگزیدگان این دوره 59 مورد شامل 23 نفر محقق، 6 نفر محقق جوان، 10 نفر محقق دانشجو، یک نفر محقق مقیم خارج کشور و سه مورد پژوهش برتر و از نهادهای حقوقی، دانشگاه علوم پزشکی، 8 مرکز تحقیقاتی، 3 کمیته تحقیقات دانشجویی، 2 نشریه علمی پژوهشی مصوب می‌باشد. در این دوره از سازمان‌های غیردولتی حامی‌ پژوهش بدلیل نداشتن شرایط لازم برگزیده‌ای انتخاب نگردید.


چهاردهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

در تاریخ 2 دی ماه 1387 در سالن اجلاس کنفرانس اسلامی با حضور مقام محترم ریاست جمهوری و مدعوین گرامی، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شد. در این دوره از بین 383 شرکت‌کننده 12 مورد مربوط به سازمان‌ها و 371 متقاضی مربوط به بخش‌های محققین، محقق جوان، محقق دانشجو، محققین مقیم خارج به ترتیب با 235، 53، 75 ، 8 نفر بودند. تعداد کل برگزیدگان این دوره 55 مورد شامل 24 محقق، 6 محقق جوان، 8 محقق دانشجو و از نهادهای حقوقی 5 دانشگاه علوم پزشکی، 6 مرکز تحقیقاتی، 3 کمیته تحقیقات دانشجویی، 2 نشریه علمی ـ پژوهشی مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور و 1 سازمان می‌باشد.


سیزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

در تاریخ 15 دی ماه 1386 در محل سابق مجلس شورای اسلامی با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور برگزار شد. در این دوره از مجموع 337 مورد شرکت‌کننده 13 مورد مربوط به سازمان‌ها و 324 متقاضی مربوط به محققین، محقق جوان، محقق دانشجو، محققین ایرانی مقیم خارج و محققین عضو آیسسکو به ترتیب با 199، 65، 52، 5 و 3 نفر بودند. تعداد کل برگزیدگان این دوره 56 مورد شامل 29 محقق، 6 محقق جوان، 5 محقق دانشجو و از نهادهای حقوقی 4 دانشگاه علوم پزشکی، 8 مرکز تحقیقاتی، 3 کمیته تحقیقات دانشجویی و 1 نشریه علمی ـ پژوهشی مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور می‌باشد.


دوازدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

در تاریخ 4 دی ماه 1385 در سالن اجلاس کنفرانس اسلامی با حضور مقام محترم ریاست جمهوری و مدعوین گرامی، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شد. در این دوره از بین تعداد 780 مقاله ارسالی، هیأت داوران پس از بررسی‌های لازم در گروه محققین 21 نفر، گروه محققین جوان 8 نفر و در پایان‌نامه‌های ارسالی مجموعاً 17 پایان‌نامه را به عنوان برگزیده معرفی نمودند. همچنین در بخش نهادهای حقوقی 3 دانشگاه، 6 مرکز تحقیقاتی، 3 کمیته تحقیقات دانشجویی و 4 مجله علمی - پژوهشی به عنوان منتخب جشنواره معرفی گردید. همچنین برای اولین بار مقاله‌ highly cited دو نفر از محققین نیز شایسته دریافت جایزه شناخته شد. سیزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، در تاریخ 15 دی ماه 1386 در محل سابق مجلس شورای اسلامی با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور برگزار شد. در این دوره از مجموع 337 مورد شرکت‌کننده 13 مورد مربوط به سازمان‌ها و 324 متقاضی مربوط به محققین، محقق جوان، محقق دانشجو، محققین ایرانی مقیم خارج و محققین عضو آیسسکو به ترتیب با 199، 65، 52، 5 و 3 نفر بودند. تعداد کل برگزیدگان این دوره 56 مورد شامل 29 محقق، 6 محقق جوان، 5 محقق دانشجو و از نهادهای حقوقی 4 دانشگاه علوم پزشکی، 8 مرکز تحقیقاتی، 3 کمیته تحقیقات دانشجویی و 1 نشریه علمی ـ پژوهشی مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور می‌باشد.


یازدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

در تاریخ 6 دی ماه 1384 در سالن اجلاس کنفرانس اسلامی با حضور مقام محترم ریاست جمهوری برگزار شد. در این دوره از بین تعداد 608 مقاله و طرح ارسالی 27 محقق، 9 محقق جوان، 3 پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد، 4 پایان‌نامه در مقطع دکترای عمومی، 3 پایان‌نامه در مقطع Ph.D ، تخصصی و فوق تخصصی، 1 سازمان غیردولتی حامی پژوهش‌های علوم پزشکی، 3 دانشگاه علوم پزشکی نمونه، 5 مرکز تحقیقاتی برتر، 2 کمیته تحقیقات دانشجویی و 5 مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی انتخاب گردیدند. تعداد کل شرکت کنندگان در بخش محققین برگزیده 324 نفر، محققین جوان 145 نفر و بخش دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد، دکترای حرفه‌ای و دکترای تخصصی به ترتیب 35، 40 و 40 نفر بودند. در این دوره بخش محققین ایرانی مقیم خارج از کشور نیز اضافه شد که هیأت داوران 2 نفر از 24 شرکت کننده در این بخش را به عنوان برتر انتخاب کردند.


دهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

در تاریخ 9 دی ماه 1383 در سالن اجلاس کنفرانس اسلامی با حضور مقام محترم ریاست جمهوری برگزار شد. در این دوره از بین تعداد 525 مقاله و طرح ارسالی، 18 محقق ، 5 محقق جوان، 2 پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد، 3 پایان‌نامه در مقطع دکترای عمومی، 4 پایان‌نامه در مقطع Ph.D و تخصصی، 2 پایان‌نامه در مقطع فوق تخصصی، 5 نشریه علوم‌پزشکی نمونه، 4 مرکز تحقیقاتی، 2 کمیته تحقیقات دانشجویی، 3 دانشگاه علوم پزشکی و 1 دانشگاه مستقل نمونه انتخاب گردیدند. این دوره از نظر کمی و کیفی رشد چشمگیری نسبت به دوره قبل داشت و با توجه به رشته‌های اعلام شده، گروه‌های تخصصی علوم‌ پایه، علوم بالینی داخلی و دندانپزشکی بیشترین متقاضی شرکت را در بخش‌های مختلف دارا بودند. تعداد کل شرکت‌کنندگان در بخش محققین برگزیده 323 نفر، محققین جوان 94 و بخش دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد، دکترای حرفه‌ای و دکترای تخصصی به ترتیب 29، 40 و 39 نفر بودند. در این دوره انتخاب دانشگاه‌های علوم پزشکی و کمیته تحقیقات دانشجویی به بخش‌های دیگر اضافه شدند. ضمناً بخش انتخاب سازمان غیر‌دولتی/ شرکت/ مؤسسه/ سازمان خیریه حامی پژوهش‌های علوم پزشکی کشور اولین سال بود که حضور خود را تجربه می‌کرد و هیأت اجرایی جشنواره دهم، هیچکدام از معرفی‌شدگان را شایسته برگزیده شدن ندانست.


نهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

در تاریخ 4 دی ماه 1382 در سالن اجلاس کنفرانس اسلامی با حضور مقام محترم ریاست جمهوری برگزار شد. در این دوره از مجموع 344 مقاله و طرح ارسالی، 24 محقق، 5 محقق جوان، 3 پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد، 2 پایان‌نامه در مقطع دکترای عمومی، 3 پایان‌نامه در مقطع Ph.D، تخصصی و فوق تخصصی، 1 نشریه علوم‌پزشکی نمونه و 3 مرکز تحقیقاتی برتر انتخاب گردیدند. در این دوره پایان‌نامه‌های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد، دکترای عمومی ، Ph.D، تخصصی و فوق تخصصی جدا شدند که از هر بخش برگزیدگانی انتخاب گردیدند. در این دوره بخش‌های محققین و محقق جوان به برگزیدگان جشنواره اضافه گردید.


هشتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

در تاریخ 12 دی ماه 1381 در سالن اجلاس کنفرانس اسلامی با حضور مقام محترم ریاست جمهوری برگزار شد. در این دوره از مجموع تعداد 499 مقاله ارسالی و 239 شرکت کننده در جشنواره 14 طرح تحقیقاتی و مقاله برتر، یک مورد تجهیزات پزشکی و 3 پایان‌نامه دانشجویی برگزیده شد. 3 مرکز تحقیقاتی مصوب علوم پزشکی با توجه به (ارزشیابی سالانه معاونت تحقیقات و فناوری) و یک نشریه علوم پزشکی که در پایگاه‌های معتبر نمایه شده بود، انتخاب شدند.


هفتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

در تاریخ 5 دی ماه 1380 در مرکز همایش‌های رازی با حضور مقام محترم ریاست جمهوری توسط «مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور» برگزار گردید. در این دوره حضور فعال محققین علوم پزشکی کشور در سطوح مختلف از جمله انتشار مقالات در نشریات معتبر بین‌المللی و افزایش کمی و کیفی طرح‌های تحقیقاتی و مقالات ارسال‌شده چشمگیر بود. همچنین انتخاب 3 مرکز تحقیقاتی و 2 نشریه علوم پزشکی نمونه از دیگر ویژگی‌های این دوره بود. در این دوره از بین 536 شرکت‌کننده 22 مورد برگزیده شدند.


ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

در تاریخ 28 آبان 1379 در مرکز همایش‌های رازی با حضور مقام محترم ریاست جمهوری برگزار شد. از اختصاصات این جشنواره می‌توان افزایش قابل ملاحظه‌ تعداد طرح‌های تحقیقاتی و مقالات شرکت کننده نسبت به سال‌های قبل و انتخاب 2 مورد ابداعات و اختراعات و یک مرکز تحقیقاتی نمونه را نام برد. در این دوره 679 نفر شرکت نمودند و از بین آنها 22 نفر برگزیده شدند.


پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

در تاریخ 30 آبان 1378 در مرکز همایش‌های رازی با حضور مقام محترم ریاست جمهوری افتتاح شد. استقبال وسیع دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی، سازمان‌ها و واحدهای تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نمایشگاه جنبی جشنواره، از نکات بارز این دوره بود. هم‌چنین در این نمایشگاه جهت آشنایی و دستیابی بازدیدکنندگان، پایگاهی مستقر گردید تا به عرضه بانک‌های اطلاعاتی علوم پزشکی و مجلات الکترونیکی به‌صورت آن‌لاین بپردازند. در بخش دیگر نمایشگاه جدیدترین کتب برگزیده‌ تخصصی علوم پزشکی در سومین نمایشگاه کتب تخصصی پزشکی ارایه شد. در این دوره 233 نفر در جشنواره شرکت کردند و از بین آنها 17 نفر برگزیده شدند. در ضمن 44 غرفه به دستگاه‌های متقاضی شرکت در نمایشگاه اختصاص داده شد، تا بتوانند به عرضه دستاوردها و فعالیت‌های پژوهشی خود بپردازند.


چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

با عنوان «جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی» در تاریخ 11 آذر ماه 1377 در مرکز همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران با حضور مقام محترم ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جشنواره 203 نفر در رشته‌های علوم بالینی، علوم پایه، تغذیه و بهداشت، علوم دارویی، دندانپزشکی و تجهیزات پزشکی شرکت‌ نمودند که از بین آنها 15 فرد برگزیده شدند. بهترین کیفیت طرح‌های ارایه شده با توجه به تعداد طرح‌های ممتازی که در کمیسیون تخصصی به هیأت داوران رسید مربوط به علوم پایه بود. از ویژگی‌ها و امتیازات جشنواره سال 1377 افزایش قابل ملاحظه‌ تعداد شرکت‌کنندگان و طرح‌های تحقیقاتی با کیفیت خوب از جوانان و دانشجویان بود. در نمایشگاه جنبی جشنواره علاوه بر ارایه طرح‌ها، ابتکارات و نوآوری‌های شرکت‌کنندگان، بخشی به فعالیت‌های تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با محور اصلی مقالات منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی اختصاص یافته بود. در این دوره بخش‌های محقق برجسته و جوان به جشنواره افزوده شد.


سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

فرهنگی، تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در تاریخ اردیبهشت ماه سال 1376 در تالار علامه امینی برگزار شد. در این دوره انتخاب اساتید نمونه از دستور کار جشنواره حذف گردید.


دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

فرهنگی، تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در تاریخ 12 اردیبهشت 1375 و نمایشگاه از تاریخ 14-12 همان ماه در تالار علامه امینی دانشگاه تهران با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور برگزار گردید. در این جشنواره علاوه بر مقالات، طرح‌های تحقیقاتی و اساتید نمونه، از 2 کتاب برگزیده نیز تقدیر به عمل آمد.


اولین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

فرهنگی، تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از تاریخ 9 لغایت 12 اردیبهشت 1374 در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد. در این جشنواره علاوه بر مقالات و طرح‌های برگزیده، 12 نفر از اساتید نمونه دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور معرفی گردیدند. همچنین در بخش جانبی جشنواره، نمایشگاه دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید.

کلید واژه ها: تاریخچه جشنواره رازی جشنواره رازی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲