آئین نامه ها و دستورالعمل ها

تعداد بازدید:۱۰۵

 

پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی پژوهشی وزارت بهداشت بر اساس آیین نامه بازنگری شده مصوب هفتاد و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۹ و همچنین دستورالعمل اجرایی دوره دکتری تخصصی پژوهشی آذرماه ۱۴۰۰ که جهت اجرا ابلاغ شده اند صورت می پذیرد . .سایر قوانین و دستورالعمل های ابلاغی ، نامه های وارده از وزارت بهداشت و نیز تصمیمات موسسه مبتنی بر قوانین جهت اجرای دوره مورد استفاده قرار می گیرند.

دستورالعمل اجرایی دوره دکتری تخصصی پژوهشی

آئین نامه بازنگری شده دوره دکتری تخصصی پژوهشی

کلید واژه ها: آئین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی دوره دکتری تخصصی پژوهشی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲