شرایط استاد راهنما

تعداد بازدید:۸۴

شرایط استاد راهنما

  • استاد راهنما می باید دارای حداقل ۲۰ مقاله (شامل ۵ مقاله که در آنها نفر اول و یا نویسنده مسئول باشد) ایندکس شده در نمایه نامه های بین المللی (Pub Medیا ISI) باشد، و همچنین دارایH-indexحداقل ۱۰ مطابق با نمایه بین المللیScopus باشد.
  • تمام فعالیت های آموزشی و پژوهشی دستیار طی برنامه پزشک پژوهشگر با هدایت و نظارت استاد راهنما صورت می گیرد.
  • تعیین استاد راهنما از ابتدای برنامه پزشک پژوهشگر ضروری می باشد و استاد راهنما تا انتهای برنامه مسئولیت راهنمایی دستیار را برعهده دارد.
  • دستیار در صورت لزوم می تواند حداکثر دو استاد راهنما و سه استاد مشاور اختیار کند.

کلید واژه ها: شرایط استاد راهنمای پزشک پژوهشگر پزشک پژوهشگر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲