مطالب مرتبط با کلید واژه

گروه توسعه فناوری سلامت


شورای فناوری

شورای فناوری دانشگاه بر آن است تا با استفاده از ظرفیت های دانشگاه و سایر نهادهای مرتبط با هم افزایی و هم اندیشی کلیه متخصصین، صاحبنظران و ذینفعان، بتواند نقش مؤثری در توسعه فناوری سلامت بخصوص در زمینه صنعت بیوتکنولوژی ...

مرکز رشد

مرکز رشد مرکز رشد واحدهای فناور، به مرکزی اطلاق می شود که می کوشد با ارائه امکانات و خدمات پشتیبانی به کارآفرینان و واحدهای کوچک و متوسط (دارای ایده های قابل تجاری شدن مبتنی بر علم و فناوری)، به آنان کمک ...