مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه علوم پزشکی اراک


معرفی کمیته تحقیقات و فناوری

معرفی کمیته تحقیقات و فناوری

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک از واحدهای وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه است که با هدف ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان از طریق فراهم نمودن بستری مناسب برای پژوهش و تفکر خلاق، ایجاد انگیزه ...

اعضای شورای مرکزی

ردیف نام و نام خانوادگی رشته دانشکده ۱ محمد رضا خسروی(دبیر) رادیولوژی پیراپزشکی ۲ احمدرضا موذن شنوایی شناسی توانبخشی ۳ عارف کمانی دندانپزشکی داندانپزشکی ۴ سعید محمدی پزشکی پزشکی ۵ محمدرحیمی پزشکی پزشکی ۶ فرزان بیگی پزشکی پزشکی ۷ محمدرسول قاضی پور پرستاری پرستاری ۸ شادی شمسی رادیولوژی پیراپزشکی ۹ محمد امینی پزشکی پزشکی ۱۰ محمد خدایی بهداشت حرفه ای بهداشت ۱۱ احمدرضا محمدی دندانپزشکی دندانپزشکی ۱۲ فائزه شیرعلی شنوایی شناسی توانبخشی ۱۳ مائده مرادی فراهانی بهداشت حرفه ای بهداشت ۱۴ علیرضا کامیاب رودسری شنوایی شناسی توانبخشی ۱۵ امیرحسین موسوی پزشکی پزشکی ۱۶ امیرعباس فرید پور پزشکی پزشکی ۱۷ سیده هستی ساداتی بهداشت حرفه‌ای بهداشت

اولویت های تحقیقاتی

  اولویت های تحقیقاتی سال 1394 اولویت های تحقیقاتی سال 1395 اولویت های تحقیقاتی سال 1400 - 1396 (دوره 5 ساله)  

رئیس گروه توسعه فناوری سلامت

             رئیس گروه توسعه فناوری سلامت   نام و نام خانوادگی                                      معصومه کلانتری رشته تخصصی               ...

آیین نامه های شورای پژوهشی

آیین نامه ها لینک دانلود تفویض اختیار اعطایی به شورای پژوهشی دانشکده ها،مراکز تحقیقاتی،پایگاههای توسعه تحقیقات بالینی و ...