مطالب مرتبط با کلید واژه

علوم پزشکی اراکفیلم کارگاه ها، سمینارها و نشست های برگزار شده

کلیه کارگاه های و کنگره های برگزار شده توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک در اینجا بارگذاری می شود. با کلیک بر روی عنوان هر کارگاه می توانید فیلم آن را مشاهده و دانلود نمایید. کارگاه کاربرد علم ...