مطالب مرتبط با کلید واژه

شورای فناوری


شورای فناوری

شورای فناوری دانشگاه بر آن است تا با استفاده از ظرفیت های دانشگاه و سایر نهادهای مرتبط با هم افزایی و هم اندیشی کلیه متخصصین، صاحبنظران و ذینفعان، بتواند نقش مؤثری در توسعه فناوری سلامت بخصوص در زمینه صنعت بیوتکنولوژی ...

وظائف و ارکان شورای فناوری

وظایف شورای فناوری دانشگاه   ·         برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت بر فعالیت های فناورانه اعضای هیأت علمی، مراکز تحقیقاتی، دانشکده  ها، مراکز رشد فناوری و شرکت های دانش بنیان.   ·          تعیین برنامه محوری و نقشه راه برای مراکز تحقیقاتی و دانشکده ...